Katalog procedur

4. Procedura „Zarządzanie klastrem K8S za pomocą CLI (command-line interface)”
Name Description Navigation
Cluster Management Zarządzanie klastrem Kubernetes
Ceph Cluster within K8S Ceph w K8S/Openshift
DaemonSet Obiekt Uruchamianie Podów na każdym węźle klastra
Deployment Obiekt Definicje podów oraz dodatkowe informacje z nim związane np. numer portu, ilość instancji
Events Zdarzenia Monitorowanie dziennika zdarzeń na klastrze
Logs Logi Przeglądanie logów np. podów, klastra
Manifest Files Manifesty Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie zasobów np. podów, usług, obiektów deployment.
Namespaces Przestrzenie nazw, projekty Grupowanie obiektów/zasobów/kontrolerów pod jedną nazwą (projektem, grupą)
Management Nodes Zarządzanie węzłami klastra Obserwacja stanu węzłów oraz zarządzanie klastrem
Management Pods Zarządzanie podami Obserwacja stanu podów oraz zarządzanie zasobami
Replication Controllers Kontrolery replikacji Tworzenie podów i zarządzanie nimi
ReplicaSets Zestaw replik Repliki podów
Secrets Sekrety Przechowywanie poufnych danych
Services Serwisy Przyjmowanie ruchu przychodzącego
Cluster Management Informacje o klastrze
Cel: Zarządzanie klastrem Kubernetes.
Wyświetlenie listy węzłów oraz rozmiaru pamięci
kubectl get no -o json | jq -r '.items | sort_by(.status.capacity.memory)[]|[.metadata.name,.status.capacity.memory]| @tsv'
Wyświetlanie listy węzłów i liczby podów per węzeł
kubectl get po -o json --all-namespaces | jq '.items | group_by(.spec.nodeName) | map({"nodeName": .[0].spec.nodeName, "count": length}) | sort_by(.count)'

Ceph Cluster within K8S/Openshift Informacje o klastrze
Cel: Zarządzanie klastrem Ceph w K8S.
ToolBox for Rook Openshift
TOOLS_POD=$(oc get pods -n openshift-storage -l app=rook-ceph-tools -o name)
oc rsh -n openshift-storage $TOOLS_POD
ToolBox for Rook K8S
kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- bash
Essential Ceph Commands
ceph health detail - zdiagnozowanie stanu klastra
ceph status - sprawdzenie stanu klastra
ceph osd tree - wyświetlanie OSD zgodnie z ich położeniem na mapie CRUSH
ceph tell osd.0 bench -f plain - sprawdzenie wydajności OSD
ceph pg repair 4.73 - naprawa uszkodzonej grupy 'pg'
ceph -w - obserwacja stanu klastra
ceph crash ls - wyświetlenie listy wiadomości
ceph crash archive-all - archiwizuj wiadomości

DaemonSet Obiekt
Cel: Uruchamia Poda na każdym węźle klastra.
Code

Deployment Obiekt
Cel: Zawiera definicję poda oraz dodatkowe informacje z nim związane np. numer portu, ilość instancji.
Code

Events Zdarzenia
Cel: Monitorowanie dziennika zdarzeń na klastrze.
Code

Logs Logi
Cel: Przeglądanie logów np. podów, klastra.
Code

Manifest Files Manifesty
Cel: Służą do tworzenia, modyfikowania i usuwania zasobów np. podów, usług, obiektów deployment.
Code

Namespaces Przestrzenie nazw, projekty
Cel: Grupowanie obiektów/zasobów/kontrolerów pod jedną nazwą (projektem, grupą).
Zapisanie przestrzeni nazw dla wszystkich kolejnych poleceń kubectl
kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=mynamespace


Management Nodes Zarządzanie węzłami klastra
Cel: Obserwacja stanu węzłów oraz zarządzanie klastrem.
Code

Management Pods Zarządzanie podami
Cel: Obserwacja stanu podów oraz zarządzanie zasobami.
Odnajdywanie nie działających podów
kubectl get pods -A --field-selector=status.phase!=Running | grep -v Complete


Replication Controllers Kontrolery replikacji
Cel: Odpowiada za utrzymanie prawidłowej liczby podów dla każdego obiektu.
Code

ReplicaSets Zestaw replik
Cel: Mechanizm zapewnia określoną liczbę „replik” podów w klastrze. ReplicaSet próbuje automatycznie doprowadzić klaster z powrotem do pożądanego stanu tworząc nowe pody, aby zapewnić działanie aplikacji.
Code

Secrets Sekrety
Cel: Przechowywanie poufnych danych tj. haseł, tokenów, kluczy SSH. Zapobiegają sytuacji w której podejmowana jest próba dodania wrażliwych danych w definicji poda lub w obrazie kontenera.
Code

Services Serwisy
Cel: Przyjmowanie ruchu przychodzącego. Wyróżniamy kilka typów, np. ClusterIP, NodePort, LoadBalancer, ExternalName.
Code

⇱ Powrót do katalogu procedur